Home » Old Watch Brands » Japanese Old Watches Logos

Japanese Old Watches Logos

Japanese Clock Manufacturers Hallmarks

, from the Charlie Davis great collection. For more information go to www.japaneseclocklogos.com

Aikosha
Arisawa
Banyo
Binkosha
Compass
Eikosha
Ekubo
Ezawa
Hasagawa
Hattori
Hayashi
Hikyu
Idzumiya
Imazu
Ishihara
Jukosha
Kamaya
Kashida
Kato
Kenbishi
Kirtade
Kitamura
Kobayashi
Konshi
Kosuge
Kurachi
Kusama
Kyoto
Matano
Meiji
Meiko
Mizuno
Moki
Mori
Nishikawa
Oguri
Orii
Owari
Royal
Sakai-kinsendou
Sato
Segawa
Seikosha
Shibuya
Shimomura
Shinlee
Tachimoto
Takano
Takara
Tezuka
Tokohashi
Tokyo-electric
Waku
Yamada
Yamamoto
Yamashita
Yamato
Yoneda
Yoshida
See also  Military Watch Markings«    »
Main   ::   About   ::   Glossary   ::   Contacts